albaraka genel kurul ilanı

albaraka genel kurul ilanı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak
üzere 29 Mart 2013 günü saat 10:00’da Saray Mahallesi, Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.
Toplantımıza elektronik ortamda da katılım mümkün olup e-genel kurul adlı uygulamadan toplantıyı takip
edecek ortaklarımızın MKK bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini beyan etmeleri gerekmektedir. Paydaşlar
listesinde kaydı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul’a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Bankamız hisse senetlerinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde
kaydileştirilmiştir.


Ortaklarımız toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın, noterlikçe onaylı ya da tasdikli imza
beyannamesi ekli olarak vermeleri gereken vekâletname örneği yazımız ekinde sunulmuştur. Toplantımıza
medya ve menfaat sahipleri davetlidir.
Şirketimizin 2012 faaliyet dönemine ilişkin Bilanço, Kar/Zarar Hesabı, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve
Bağımsız Denetim Raporu, toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezinde ortaklarımızın tetkikine
hazır bulundurulacaktır.
Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul toplantısına katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme
dokümanı ve vekâletname örneği, Şirketimizin www.albarakaturk.com.tr adresindeki internet sayfasında
“Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer alacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU
1. Açılış ve Divan teşekkülü/toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divana/toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 Yılı Hesap Dönemi’ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız
Denetim Kuruluşu Raporu ve finansal tabloların okunması ve görüşülmesi,
4. Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun/Denetçinin seçimi,
5. Bilanço ve Gelir Tablosu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu’nun kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine ilişkin
teklifinin görüşülmesi,
9. Banka Ana Sözleşmesi’nin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde
tadili konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. TTK 419. maddesine istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin
onaylanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,