Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan

Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 Çarşamba günü saat 10.30’da aşağıdaki gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat. 22-26 34330 4.Levent/İSTANBUL adresinde yapılacağından Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıyı teşrifleri rica olunur.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılarak oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya kendilerini vekaleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıdaki forma göre hazırlayacakları veya Şirketimiz merkezinden örneğini temin edecekleri vekaletname formunu düzenleyerek ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No.8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak, Ortaklar Genel Kurulu Toplantısından en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2012 faaliyet yılına ait yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve denetçi raporları, bağımsız denetleme kuruluşu raporları, kar dağıtım önerisi, Şirketimiz ana sözleşmesinin son hali, kar dağıtım politikamızın da içerisinde bulunduğu kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile 2012 yılı solo ve konsolide finansal tabloları toplantıdan önceki üç hafta süresince Şirket merkezimizde ve bölge müdürlüklerinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Söz konusu bilgi ve belgelere www.anadolusigorta.com.tradresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası (ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası) uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Öte yandan, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Toplantıya vekaleten katılacak ortaklarımız tarafından şirketimize verilmesi gereken vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

27 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 1. Toplantı Başkanlığı’nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması için yetki verilmesi,
 2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’na ait raporun okunması ve müzakeresi,
 3. 2012 yılı finansal tabloların incelenerek onaylanması
 4. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ayrı ayrı ibraları
 5. Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme, kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi,
 6. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ilgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 7. Türk Ticaret Kanunu’nun 419. maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul Toplantılarına İlişkin İç Yönergenin, Genel Kurulun onayına sunulması,
 8. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
 9. Yıl içinde yapılan denetçi değişikliklerinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması,
 10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması,
 11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen hususlarda, faaliyetlerde bulunabilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
 12. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması,
 13. Bağımsız denetleme kuruluşu hakkında karar verilmesi,
 14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
Genel Kurul Gündemi Ekleri
 • Esas Sözleşme Tadil Tasarisi
 • Genel Kurula İlişkin İç Yönerge

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 27 Mart 2013 günü, saat 10:30’da, Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule 2 Kat:22-26 34330 4.Levent İstanbul adresinde yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere………………………… vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

 1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
 3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy

kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

 1. Tertip ve Serisi
 2. Numarası
 3. Adet-Nominal Değeri
 4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
 5. Hamiline-Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ :

Not1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Not2: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.