Anonim şirket pay sahiplerinden oluşan (izinsiz başka kimse olamaz, bir tek bakanlık komiseri, bir de yönetim kurulu üyesinin bulunması zorunludur), şirketin en üst organı olan kurul olağan veya olağanüstü toplanabilir. Aralarındaki fark olağan toplantının yapılış zamanı ve gündeminin kanunda bulunmasıdır. olağan genel kurul, her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve en az yılda 1 kez toplanır. Yapılmazsa müeyyidesi yoktur ama sorumluluk doğar. gündeme bağlılık ilkesi başlıca esastır. kurulda görüşülecekler ortaklarca evvelden bilinmek zorundadır. gündem önceden belirlenir ve gündem dışı konular müzakere edilemez.

Olağan gündem:
– yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunup oylanması.
– bilanço, kar-zarar hesabı ve şirket kazancının dağıtılması konuları ortaya dökülür ve husustaki tekliflerin tasdik, tadil ve reddi oylanır.
– Y.K üyeleriyle, denetçilerin aidat ve ücretlerinin tespiti
– görev süresi biten YK üyeleri ve denetçilerin tekrar seçimi veya tadili.
yukarıdaki kanuni gündem maddelerinin yanında bakanlık yönetmeliği ile iki konu daha eklenmiştir.
– YK üyeleri ve denetçilerin ibra edilip edilmeyeceğinin
-YK üyelerinde eksiklik meydana gelme halinde yk kendi atama yapmışsa bu atamanın
karara bağlanması gerekir. başka ek şeylerin de konulması mümkündür. gündemi yk hazırlar. gündem dışı bir konu müzakere edilemez, karara bağlanamaz. gündemde seçime veya azile ilişkin bir şey bulunamaz, zira YK kendi kendini azletmez. olağanüstü genel kurul toplantısı ise belli bir periyoda bağlı olmaksızın gereklilik üzerine gerçekleştirilecektir. gündemde belirlilik olması mümkün değildir, zira olağanüstüdür zaten. olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yk’ya aittir ve bu esnada günü ve gündemi belirler. zorunlu ve acil sebepler halinde denetçiler de çağırabilirler. her halükarda esas sermayenin en az 1/10’unu temsil eden azınlık pay sahipleri tarafından da çağrılabilir. bu talebi azınlık yk ve denetim kuruluna yapar ve buna rağmen çağrı gerçekleşmezse azınlık payını teminat olarak sunarak mahkemeye gidebilir. tasfiye haline giren şirketlerde tasfiye memurunun da çağırma yetkisi mevcuttur.

Çağırırken yapılması gereken, pay sahiplerine iadeli-taahhütlü mektupla toplantının bildirimi, ve sicil gazetesine ilandır.