YÖNETİM KURULU KARARI

(Karar Defterine Yazılacak)

 

Yönetim Kurulumuz toplanarak, derneğin fesih edilmesi ile ilgili  aşağıdaki gündemle …./…./201.. günü saat: ………’ da   ……………………  adresinde, Olağan/ Olağanüstü olarak genel kurul toplantısı yapılmasına, 2/3 çoğunluk sağlanmadığı takdirde  genel kurulun aynı gündemle, aynı yer ve saatte …../…/20 tarihinde  yapılmasına karar verildi.

 

GÜNDEM

 

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Teşkili

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

4- Yönetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi  ve ibrası

5- Denetleme Kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve kabulü

6- Derneğin Feshedilmesinin görüşülmesi, genel kurulca karara bağlanması,

Tasfiye Kurulu oluşturulması ( en az üç üye )

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış

 

 

 

GENEL KURUL (DİVAN) TUTANAĞI ÖRNEĞİ

GENEL KURUL (DİVAN) TUTANAĞI

 

65-….-….. kütük numaralı ………..………………………………………………………………. derneğin olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ……………………………………………………….. adresinde …./…./20……   tarihinde,  saat……….. de  başladı.

 

1- Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ………………………..tarafından açıldı. Açılıştan sonra yapılan yoklamada, genel kurula katılma hakkı bulunan ..….. üyeden ……. üyenin katıldığı ve toplantı yeter sayısı olan 2/3 çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildi.

2-Divan Heyeti seçimine geçildi. Divan başkanlığına ….…………………, başkan yardımcılığına……………………. katip üyeliğe/üyeliklere de ………………………….. …..………………… seçildiler.

3- Divan heyeti yerlerini alarak, genel kurulu Saygı duruşuna ve istiklal marşını söylemeye davet etti.

4-Dernek başkanı tarafından faaliyet raporu, denetleme kurulu başkanı tarafından denetleme  raporu  okundu, oy birliğiyle/oy çokluğu ile ibra edildi

5-Derneğin feshinin görüşülmesine geçildi.

Dernek başkanı söz alarak, derneğin feshinin gerekçelerini anlatarak (burada fesih gerekçeleri yazılmalıdır.) 4721 sayılı Kanunun 88. Maddesinin genel kurula verdiği yetkiye dayanarak derneğin feshini genel kuruldan talep etti. Derneğin feshedilmesi oya sunuldu oybirliğiyle derneğin feshine karar verildi.

Verilen önerge ile, Derneğin tasfiye işlemlerinin yapılması amacıyla son yönetim kurulu üyelerinden ………………………………..başkanlığında, Üye ……………………….…, Üye …………………………… den oluşan tasfiye komisyonunun oluşturulması oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

6-Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından divan başkanı katılanlara teşekkür ederek toplantıyı kapattı. …./…./20…

 

Not: Eğer ilk toplantı da 2/3 lük yeter sayı sağlanamamış ise o toplantıya ait tutanak da eklenmeli ve son toplantıda da toplanma gerekçesi ona göre yazılmalıdır. (ikinci toplantı yeter sayısının yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olmadığı belirtilmelidir)

 

 

 

Divan Başkanı                                  Başkan Yardımcısı               Katip Üye

 

 

 

TASFİYE TUTANAĞI

65-………-…….. kütük numarası ile kurulu bulunan tasfiye halindeki …………………………………………………………..  Derneği’nin …./……/20……..  tarihinde yapmış olduğu Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 4721 sayılı kanunun 88. Maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak derneğin feshine karar verildiği ve tasfiyenin yapılması için aynı genel kurulda görevlendirilen biz tasfiye komisyonu üyeleri olarak, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15. Maddesine ve Dernekler Yönetmeliğinin 89. maddesine göre .…./…../20…..  tarihinde toplanarak derneğin tasfiyesine geçildi.

a)Dernek Defterleri:

  1. Üye kayıt defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;
  2. Karar Defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;
  3. İşletme Defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;
  4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;
  5. Evrak Kayıt Defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;
  6. Demirbaş Defteri: İl Dernekler Müdürlüğünce …./…../…….tarih ve…….. sayı ile tasdik edilen defterin ilk ……sayfasının kullanıldığı gerisinin kullanılmadığı;

 

  1. b) Alındı Belgeleri:

Alındı Belgelerinden, …………. seri nolu …………… ‘den başlayıp ……………..da sona erenlerin tamamının kullanıldığı; …………. seri nolu …………… ‘den başlayıp ……………..da sona erenlerin kullanılmadığı,

Ayni Bağış Belgelerinden, …………. seri nolu …………… ‘den başlayıp ……………..da sona erenlerin tamamının kullanıldığı; …………. seri nolu …………… ‘den başlayıp ……………..da sona erenlerin kullanılmadığı, (başka makbuzlar varsa belirtilmelidir.)

c- Gelir- Gider Durumu ve mal varlığı:

İşletme defterinin incelenmesi neticesinde gelirler toplamının ……………. TL olduğu giderler toplamının …………….. TL olduğu derneğin gelir ve gider farkının olduğu/olmadığı, (fark var ise tüzük/genel kurul/kanun hükmü kapsamında ne yapıldığı belirtilmelidir. Buna ilişkin belgeler eklenmelidir)

Demirbaş defterinin incelenmesinde, demirbaşının bulunduğu/bulunmadığı, (demirbaş eşya varsa  eşyaların tüzük/genel kurul/kanun hükmü kapsamında ne yapıldığı belirtilmelidir. Buna ilişkin belgeler eklenmelidir.)

Derneğin banka hesabında para olduğu/olmadığı tespit edilmiştir. (banka hesabında para var ise tüzük/genel kurul/kanun hükmü kapsamında ne yapıldığı ve hesabın kapatıldığı belirtilmelidir. Buna ilişkin belgeler eklenmelidir)

Derneğin vergi numarası varsa ……………… vergi dairesine bağlı …………nolu vergi numaramıza ait vergi borcumuzun …….….(ödendiği/olmadığı) görülmüş olup borcu yoktur yazısı alınmıştır.

d-Defter ve belgelerin teslimi:

Derneğin defter ve belgeleri, tasfiye tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanması için  son yönetim kurulu başkanı …………………………… teslim edilmiştir.(buna ilişkin tutanak eklenmelidir.)

İş bu Tasfiye Tutanağı düzenlenerek imza altına alınmıştır. …/…./…..

 

 

Tasfiye Kurulu Başkanı              Tasfiye Kurulu Üyesi                    Tasfiye Kurulu Üyesi

 

 

NOT: TASFİYE KURULU ÜYELERİ SON YÖNETİM KURULUNDAN OLUŞUR.

 

 

 

ÜST YAZI ÖRNEĞİ

 

 

TASFİYE HALİNDEKİ …………………………………………………….DERNEĞİ BAŞKANLIĞI

 

Sayı:                                                                                                                                     …/…/20

Konu:

 

 

…………..……. VALİLİĞİNE/KAYMAKAMLIĞINA

 

65-……-…….. kütük numarası ile kurulu bulunan   derneğimizin, …./…./20… tarihinde yapılan olağan / olağanüstü genel kurul toplantısında derneğin feshine karar verilmiştir.

Feshe ilişkin divan tutanağı ile tasfiye tutanağı yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

Dernek Başkanı

 

Adı soyadı

imza

 

 

EK:  1 –  Divan Tutanağı (1 ad.)

2- Tasfiye Tutanağı (1 ad.)