…………………………………………. DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

Derneğimizin olağan/olağanüstü genel kurulu yapılmak üzere …………… saat ………….’da                         dernek merkezinde toplanılmış ancak yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.  ………………….. tarihinde saat ……………….’da dernek merkezinde yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır.

Toplantıya ……. üyeden …..sı katıldığından hazirun cetveline göre çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim adına                                       söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti başkanlığına ………………., Katip üyeliklere …………………….. ve ……………………… Seçildi.

Divan başkanlığınca saygı duruşu yaptırıldıktan sonra gündeme geçildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesap, okundu, müzakere edildi. İbra edildi.

Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi.

 

Yönetim Kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi verildi. Yönetim Kuruluna iktisadi işletme kurabilmesi veya kurulmuş bir iktisadi teşekküle iştirak etmesi konusunda yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Derneğin ihtiyaç duyması halinde taşınmaz satın alması için yönetime oybirliğiyle yetki verildi. Esnafın nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar ve diğer finans kurumlarıyla gerekli çalışmaların yapılması için yönetimin çalışma yapmasına karar verildi.

( Gündemde Tüzük değişikliği varsa hangi maddelerin görüşüldüğü ve maddelerin eski yeni hali tutanakta gösterilerek oybirliği yada 2/3 ten fazla bir oyla değişikliklerin kabul edilmesi gerekmektedir.)

 

Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asıl-yedek seçimine geçildi;

 

Yönetim Asıl                          Yönetim Yedek

1-                                                        1-

2-                                                        2-

3-                                                        3-

4-                                                        4-

5-                                                        5-

 

Denetim Kurulu Asıl              Denetim Kurulu Yedek

1-                                                        1-

2-                                                        2-

3-                                                        3-

 

dan oluşan liste seçildi.

 

Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sona erdi.

 

 

Divan Başkanı                                   Katip üye                                           Katip üye