olağan genel kurul toplantısı

olağan genel kurul toplantısı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve
karara bağlamak üzere 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü saat 14:00’de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad.
No: 65 Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı’na
katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo
etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi
gerekmektedir.


Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak
oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı’na
katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının
kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay
sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi “MKK”dan ve/veya
“MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki internet sitesinden edinebileceklerdir.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek,
imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu
örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Şirket
İnternet Sitesinden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)
üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır.
Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.
2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal
Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kar
Dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme
Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta
öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.doganholding.com.tr adresindeki Şirket İnternet
Sitesinde ve “MKK” “EGKS”nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden
gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nin
4., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30.
maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas
Sözleşmesi’nin 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. ve 42. maddelerinin iptali ile
Esas Sözleşme’de bulunan bölüm başlıklarının iptal edilmesi hususlarının ortakların onayına
sunulması.
4. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü’nün
okunması ve görüşülmesi.
6. 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından
ötürü ibra edilmeleri.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
9. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket “Kar Dağıtım Politikası”
hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu’nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki
önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev
yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
12. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst
düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
14. Şirketimizin 2012 hesap dönemi içinde doğrudan ya da dolaylı bağlı ortaklıklarının borçlarının
teminatını teşkil etmek üzere (imzalanan sözleşmeler tahtında kredi verenler tarafından talep
edilenlerin) 3. Kişiler lehine verdiği ipotek, kefalet, rehin, garanti ve benzeri her türlü
teminatlar ile bu kapsamda gerçekleştirilen tüm işlemlerin onaylanması hususunun ortakların
onayına sunulması.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği
olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1’ine kadar olan miktarda yardım ve
bağış yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara
bağlanması. 16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin
verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi
ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile
zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun
görüşülmesi ve karara bağlanması.
18. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim
Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar
alınması.
19. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’
ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim
Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte
işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki
şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki
verilmesinin ortakların onayına sunulması ile 2012 hesap döneminde bu kapsamda
gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
20. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren “Genel Kurul İç Yönergesi”nin
ortakların onayına sunulması.
21. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve
ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket’in 2012 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla
vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği’nin 5 inci maddesi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya
üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat
sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar. VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Hissedarı bulunduğum Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü
saat 14:00’de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde yapılacak, 2012 hesap
dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil
etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
……………………………….’yı vekil tayin ettim.
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy
kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal değeri :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ
Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d)
şıkkı için açıklama yapılır.