İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş’NİN
25 Mart 2013 TARİHLİ 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu’nun okunması ve
müzakeresi,
3. Denetim Kurulu raporunun okunması,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik AŞ (KPMG)’nin raporunun okunması,
5. Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu’nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek
kabulü veya reddi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların
belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu’na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan
değişikliklerin onaylanması,
10. Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, seçilmeleri,
değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti,
11. Denetçinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Esaslarının”
ortakların bilgisine sunulması;
13. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi’nin onaya sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin
alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi’nin Madde 7- Sermaye ; Madde 9-
Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye
Artırımları, Rüçhan Hakları; Madde-10 Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti;
Madde-13 Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; Madde-14 İdare Meclisi Toplantıları;
Madde-15 Şirketi İlzam; Madde–16 Murakıplar; Madde-17 Murakıpların Vazife ve
Mükellefiyetleri; Madde – 18 Genel Kurul Toplantıları; Madde-19 Toplantı Yeri;
Madde–20 Nisap; Madde–21 Komiser; Madde-22 Rey Adedi; Madde-23 Vekaletle
Temsil; Madde-24 Reylerin Kullanma Şekli; Madde-25 İlanlar; Madde-26 Esas
Mukavele Tadili; Madde-27 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Madde–28
Bakanlığa Verilecek Suretler; Madde – 30 Kar Dağıtım Maddesi; Madde- 30/A Diğer
Ödemeler; Madde-32 Fesih ve İnfisah; maddelerinin değiştirilmesi ile Madde-31
İhtiyat Akçesi ve Madde-33 Hakem ve Mahkeme Mercii” maddelerinin çıkarılarak Ana
Sözleşme’nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması
15. Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla
vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine
sunulması, 16. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında
ortakların bilgilendirilmeleri,
17. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına
yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri
yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince
izin verilmesi,
18. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,
19. Dilekler.