Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eksiz
Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki
Hazirun Cetveli


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

            Bankamızın Olağanüstü Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 29/03/2013 Cuma günü, saat: 10:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nden sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri fiziken katılabileceklerdir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya katılabilmeleri için kimlik belgelerini, tüzel kişilerin temsilcilerinin ise temsille görevlendirildiklerine dair yetki belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri kendilerini vekaleten temsil ettirmek istedikleri takdirde; vekaletnamelerini ekli forma göre düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:8 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde noterden onaylatmaları veya pay sahibinin noter onaylı imza sirkülerini vekaletname formuna eklemeleri gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ekindeki örneklere göre “Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirim Formu” düzenlemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NE AİT
29/03/2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

 

1.    Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,

2.    Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

3.    Yönetim Kurulu’nun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge” teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

4.    Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,

5.    Kapanış.

 

———————————-
(*) Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına
     davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

 

VEKALETNAME
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş 29/03/2013 Cuma günü, saat:10:00’da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………………………………………………… vekil tayin ediyorum(z).

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

  1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  2. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

  1. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN PAY SAHİBİNİN
a) Tertip ve serisi : Adı Soyadı   :
b) Numarası          : veya Ünvanı :
c) Adet-Nominal Değeri          : İmzası            :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı : Adresi            :
e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

 

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d)    şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen pay sahibinin vekaletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek Genel Kurul’a sunması gerekmektedir.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

 

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.2. MADDESİ
KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMA
 

  1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

 

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

 

              Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ortaklık Yapısı

MEVCUT SERMAYE PAYI
SIRA NO.

ORTAK ADI

(TL)

%

1

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

158.530.452,317

99,08

2

DİĞER  (*)

1.469.547,683

0,92

T O P L A M

160.000.000,000

       100.00

 

29 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

  1. Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanının teşekkülü,

 

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

  1. Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

 

  1. Yönetim Kurulu’nun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönerge” teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 419. Maddesi gereğince genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları belirlenen iç yönergenin yürürlüğe konmak üzere genel kurulun onayına sunulması.

  1. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 6. Maddesi gereğince denetçi      seçilecektir.