KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLARA DUYURU ve DAVET

 

Şirketimizin Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ünvanlı şirketle devir almak sureti ile yapılan ve SPK’ndan uygun görüş alınmış Birleşme Sözleşmesinin de görüşüleceği 2010-2011 yılları Ortaklar Genel Kurulu , gündemi görüşüp , gerekli kararları almak üzere   aşağıda yazılı saat ve adreste Olağan olarak toplanacaktır.

Ortaklarımızdan Hamiline Hisse Senedi sahibi olanlar , toplantı gününden en geç bir hafta önce hisse senetlerini şirket merkez adresine teslim ederek katılım belgesi alabilecekleri gibi , hisse senetlerini herhangi bir bankaya vererek bu bankadan alınan ve bankaya teslim edilen hisse senetlerinin değer,adet ve numaralarını gösteren belgeyi en geç bir hafta öncesinden şirket merkez adresine bildirmeleri karşılığında da kendilerine katılım belgesi verilecektir. Katılım Belgesi olmayan Hamiline yazılı hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket merkez adresinden temin etmeleri , imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameye ekli imza beyannamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2010-2011 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetçi Raporu , Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Raporunun  Genel Kurul gününden 15 gün önce şirket merkez adresinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

OLAĞAN GENEL KURUL

Toplantı Tarihi        : 09/03/2012

Toplantı saati          : 14.30

Toplantı Yeri           : Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya  

GÜNDEM :

1. Açılış, yoklama, Başkanlık Divanının teşekkülü ,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul adına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,

3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun  okunması,müzakeresi, ve ayrı ayrı  ibralarının görüşülmesi

4. 2010 yılı  Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı  tasdikinin görüşülmesi

5. Yönetim Kurulunca belirlenerek Sözleşme yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun  ve kuruluş tarafından verilen 2010 yılına ait Bağımsız Denetleme Raporunun  okunması ,onaylanmasının görüşülmesi,

6. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporunun  okunması,müzakeresi, ve ayrı ayrı  ibralarının görüşülmesi

7. 2011 yılı  Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması,müzakeresi ve ayrı ayrı  tasdikinin görüşülmesi

8. Yönetim Kurulunca belirlenerek Sözleşme yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun  ve kuruluş tarafından verilen 2011 yılına ait Bağımsız Denetleme Raporunun  okunması ,onaylanmasının görüşülmesi,

9. Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 sicil numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ünvanlı şirketle Sermaye Piyasası mevzuatı, T.T.K.’nun 451. ve diğer maddeleri hükümlerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18. – 20. maddelerine göre devir almak sureti ile Yönetim Kurulunca hazırlanan  ve SPK’ndan uygun görüş alınmış  BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ’nin  görüşülerek karara bağlanması,

10. Birleşme nedeniyle Anasözleşmenin Sermayeyi gösteren 8. Madde tadilinin görüşülmesi,

11. Birleşme sonrası artırılan sermayenin SPK nezdinde kayda alınması, Yeni sermayenin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmesi ve İMKB belirlenen pazarda Borsa kotunda yer alması ve işlem görmesi hususlarında gerekli kararları almak  işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

12. Yönetim Kurulu  üyelerinin ücret ve  huzur haklarının belirlenmesi,

13. Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

14. 2012 yılı Bağımsız Denetimi  için sözleşme yapılacak Bağımsız Denetleme Kuruluşunun belirlenmesi amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

15. T.T.K.’nun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kuruldan izin almadan kendisi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketin iştigal konusuna giren işleri yapıp yapamayacağı, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş bir ortak sıfatıyla girip giremeyeceği yönündeki özel iznin verilip verilmemesinin görüşülmesi,

16. Dilek ve temenniler,kapanış.

VEKALETNAME

 Kombassan Holding A.Ş.’nin  09/03/2012 tarihinde saat 14.30’da Küçük İhsaniye Mah.Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel Selçuklu / Konya  adresinde yapılacak olan 2010-2011 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni  temsile ,  oy vermeye , teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ……………………………………………………………………… ’yı vekil tayin ettim.

A)      TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

a)        Vekil , tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)       Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. TALİMATLAR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c)        Vekil, şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)       Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda  oy kullanmaya yetkilidir.(talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

TALİMATLAR:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

e)     Vekil , seçimli gündem maddelerinde birikimli oy yöntemi teklif edilirse, oyunu birikimli oy yöntemine göre kullanacaktır.

 

Not : a , b , c, e şıklarından biri seçilir , b ve d şıkları için açıklama yapılır.

 

B)       ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a) Tertip ve Serisi ve Numarası                      :

b) Adet-Nominal Değer                                  :

c) Hamiline / Nama yazılı Olduğu                   :

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI            :

ADRESİ                                                                                 :

İMZASI                                                                 :

 

Not: Ana sözleşmemizin 21. maddesine göre Genel Kurulda hisse sahipleri kendilerini yalnız diğer hissedarlar aracılığı ile temsil ettirebilirler.Vekaletnameler Noter Tasdikli olacaktır.Vekaletnamenin Noter tasdikli olmaması halinde Vekalet verenin Noterden İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri Vekaletnameye eklenecektir.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği  Birleşmeye taraf ortaklıklarca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Duyuru metni, Birleşme sözleşmesi, diğer bilgi ve belgeler Genel kurul tarihinden en az 30 gün önceden başlamak üzere birleşme işlemi tamamlanıncaya kadar www.kombassan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulacaktır.