………………………. ODASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

………………………. Odasının  ………… ’ncı Olağan Genel Kurulu Toplantısı …..… / …..… / 2010 tarihinde ………………….….… günü, Saat :  ….… , …….’da ……………………………………………..…………………………..……. adresinde gerçekleştirildi.

– Toplantı, bakanlık temsilcilerinin talebiyle, genel kurula çağrının usulüne uygun olarak yapıldığı, hazirun listesinin usulüne ve yasaya uygun olarak hazırlanıp toplantıya katılan delegelerce imzalandığı ve hazirun cetvelinin tetkikinden …… delegeden ……. delegenin toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılabilmesi için gerekli yasal çoğunluğun mevcut bulunduğunun bildirilmesi üzerine, …………….. tarafından açıldı.

– 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 48’inci maddesi uyarınca,  sunulan önerge ve/veya önergelerin oylanması sonucunda, divan başkanlığına Sayın ……………..,  divan  başkan  vekilliğine  Sayın ………………..,   katip  üyeliklere  Sayın …………..……..……,  Sayın……………..…..……,  Sayın………..…..………..’nın seçilmesiyle divan teşekkül ettirildi ve yerini aldı.

– Divan başkanının açılış konuşmasını müteakiben saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.  Divan başkanı Sayın ……………………….. gündemi okudu ve gündeme madde ilave edilmesi hususunda teklif olup olmadığını sordu. Herhangi bir teklif olmadığının görülmesi üzerine gündem oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi, önceden yayınlanan şekliyle ve sırasıyla uygulanmasına geçildi.

– Gündemin 4’üncü maddesi gereğince, başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 (Ek – 11) (Devamı)

-Divan başkanı,oda başkanını açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.Oda  başkanı Sayın …………………. konuşmasını yaptı. Adı geçen konuşmasında;  …………………………………… ………………………………… görüşlerini dile getirdi.

Gündemin 5, 6 ve 7’nci maddeleri ile ilgili olarak, yönetim kurulu faaliyet raporu,denetim kurulu raporu,bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunarak müzakeresine geçildi.

– Gündemin 8’inci maddesi uyarınca; bilanço ve gelir-gider hesaplarının kabulü, genel kurulun oyuna sunuldu ve oybirliği / oyçokluğu ile kabul edildi.

– Gündemin 9’uncu maddesi uyarınca; divan başkanı, yönetim ve denetim kurullarının ibrasını ayrı ayrı oya sundu ve yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

– Gündemin 10’uncu maddesinde yer alan; yeni dönem çalışma programı ve bu program içinde yer alan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aynı döneme ait tahmini bütçe okunarak müzakere edildi ve genel kurulun onayına sunularak, oybirliği / oyçokluğu ile kabul edildi.

– Gündemin 11’inci maddesinde yer alan aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi hususunda, 5362 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi kapsamında öngörülen sınırlar içerisinde kalınmak suretiyle verilen önerge genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği / oyçokluğu ile kabul edildi.

– Gündemin 12’nci maddesine göre dilek ve temennilerin tespitine geçildi. Divan başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. ………………………………………………………..

– Gündemin 13’üncü maddesi uyarınca; saat ……, ……’da yargı gözetiminde …………………………… Odasının  yönetim  ve  denetim  kurulu  asil  ve  yedek  üyelerinin oy verme işlemine geçildi. Oy verme işlemi saat ……., …….’da tamamlandı.  ……………….. İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından sayımlara geçildi.

Yapılan sayımlar sonucunda üye sayısının ……………………….. olduğu, kullanılan oy sayısının ………………. olduğu, bunlardan ………….. oyun geçerli,  ……… oyun geçersiz olduğu anlaşılmış ve geçerli oyların …………’sını alan ……………. listeden …………. Odasının başkanlığına seçilmiştir.

 

 

 

(Ek – 11) (Devamı)

Aynı listeden yönetim kurulu asil üyeliklerine; …………………………….,  ………….……………….,   ….……………………….,   …………………………….,    ………….……………….,   ………….……………….,   oy alarak seçilmişlerdir.

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise; …………………………….,  ………….……………….,    ….……………………….,    …………………………….,    ………….……………….,         ………….…….………….,          …………….……………….,  oy  alarak seçilmişlerdir.Denetim kurulu asil üyeliklerine ise; …………………………….,  ………….……………….,   ….……………………….,     oy alarak seçilmişlerdir.

Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise; …………………………….,  ………….……………….,   ….……………………….,   oy alarak seçilmişlerdir.

Durumu tespit eden bu tutanak, genel kurul başkanlık divanı üyeleri ve bakanlık temsilcileri ile birlikte müştereken imza altına alınmıştır.

 

İl   /    İlçe   /   Tarih

——————-        ————-            —————          —————             ————–DİVAN BAŞKANI      BAŞKAN V.  KATİP ÜYE  KATİP ÜYE  KATİP ÜYE

 

………………………………….………….      ………………………………….………….

SANAYİ  VE  TİCARET  BAKANLIĞI  TEMSİLCİLERİ