sab-logoSAB Sigorta Acenteleri Derneği Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 14:00 da dernek merkezinde  aşağıdaki gündemle  yapılacaktır.

Sevgi ve saygılarımızla,

Selahtin Bölükbaş

SAB Yönetim Kurulu
Genel Sekreteri

 

 

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama.

2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3-Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi.

4-Divan heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imza yetkisinin verilmesine.

5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması ve görüşülmesi.

6-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

7-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası.

8- Tüzüğümüzde ekleme ve değişikliklerin yapılması

9-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onayı.

10-Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ve Divan Heyetinin asil ve yedek üyelerinin seçimi.

11-Her yıl alınacak giriş ve yıllık ödenti ödenti miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
12-Bütçede belirtilen harcama kalemleri arasında virman yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna devri
13-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, ipotek veya mevcut taşınmaz malların hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
14-Dernek Federasyonlarına veya Konfederasyonlarına katılması veya ayrılması ile üye olunması durumunda Derneği federasyon yada konfederasyonda temsil edecek delegeleri seçmek hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
15- Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
16-Dernek Şubelerinin veya temsilciliklerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek, şube kurucularının veya temsilcinin tespiti bakımından Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
17-Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar verme yetkisinin Yönetim Kurulu’na devri

18-Dilek ve temenniler.

19- Kapanış.